Kết nối với các ứng dụng bên ngoài

Zapier giúp kết nối tài khoản Bigin của bạn với hơn hai nghìn ứng dụng từ danh mục ứng dụng và đồng bộ tất cả theo thời gian thực.Ảnh chụp màn hình mô tả khả năng kết nối với hai nghìn ứng dụng khác bằng Zapier của Bigin – Bigin hoạt động trên nền tảng Zoho CRM.

Dễ dàng thiết lập workflow và tự động hóa nhiệm vụ

Đối với mỗi dấu hiệu kích hoạt trong Bigin, bạn có thể chọn hành động cần thực hiện tự động trong ứng dụng khác. Không cần viết mã. Bạn có thể chọn dấu hiệu kích hoạt khi có công ty, địa chỉ liên lạc, giao dịch, nhiệm vụ hoặc sự kiện mới được tạo, sau đó chọn hành động cần thực hiện trong ứng dụng khác dựa trên dấu hiệu kích hoạt đó.

Thao tác tìm kiếm cho phép bạn tìm kiếm tất cả các giao dịch, địa chỉ liên lạc, công ty, sự kiện, nhiệm vụ và người dùng hiện có từ các ứng dụng khác có kết nối với Bigin.

Ảnh chụp màn hình thể hiện khả năng cài đặt dấu hiệu kích hoạt trong một ứng dụng và thực hiện các hành động dựa trên các điều kiện trong một ứng dụng khác được lựa chọn của Zapier - Big

Zap dựng sẵn cho Bigin

Chúng tôi biết khách hàng của mình đang sử dụng rất nhiều ứng dụng nên đã xây dựng một số Zap tiện dụng để giúp họ bắt đầu kết nối các ứng dụng đó với Bigin.

Các tích hợp khác cho Bigin

Why Bigin is the go-to CRM
for small businesses

Built specifically for
small businesses

Bigin is easy to use, has all the essential features for small businesses, and is priced at a pocket-friendly $7 per month per user.

Set up your CRM in under 30 minutes

Simple and intuitive, you can easily set up Bigin and start selling in
under 30 minutes.

Fully mobile

The Bigin apps for iOS and Android have been built for sales reps to close more deals, even when they're away
from their desks.

>Điều hành doanh nghiệp theo cách bạn muốn
bằng các ứng dụng bạn yêu thích.

DÙNG THỬ ZAPIER CHO BIGINĐĂNG KÝ MIỄN PHÍXem biểu giá của chúng tôi