Bigin - Điều khoản sử dụng

BIGIN LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG, ĐƯỢC ZOHO CORPORATION (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “ZOHO”) CUNG CẤP CHO BẠN HOẶC ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN (SAY ĐÂY GỌI TẮT LÀ “BẠN” HOẶC “CỦA BẠN”) THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “ĐIỀU KHOẢN”) NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG CỦA ZOHO. VIỆC SỬ DỤNG BIGIN ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN, VUI LÒNG KHÔNG TIẾN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG BIGIN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

Truy cập Bigin

Bigin là một phần của bộ ứng dụng hiệu suất, kinh doanh và cộng tác trực tuyến của Zoho. Bạn sẽ có thể truy cập Bigin bằng cách sử dụng tài khoản thường của mình cho tất cả Dịch vụ Zoho (sau đây được gọi là “Tài khoản Zoho”).

Truy cập các Dịch vụ Zoho khác

Nhiều Dịch vụ Zoho được tích hợp với Bigin. Bạn cũng có thể dùng Tài khoản Zoho của mình để truy cập tất cả các Dịch vụ Zoho kể cả khi các Dịch vụ Zoho này không được tích hợp với Bigin. Việc sử dụng một số Dịch vụ Zoho này có thể cần phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ dành riêng cho các Dịch vụ Zoho đó (sau đây gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ cụ thể”). Bạn phải đọc, hiểu và đồng ý các Điều khoản dịch vụ cụ thể trước khi sử dụng các Dịch vụ Zoho tương ứng.

Truy cập các Ứng dụng bên thứ ba được tích hợp với Bigin

Nhiều ứng dụng bên thứ ba (sau đây gọi tắt là “(Các) Ứng dụng bên thứ ba”) được tích hợp với Bigin. Zoho cũng sẽ tích hợp thêm các Ứng dụng bên thứ ba với Bigin. Việc truy cập và sử dụng Ứng dụng bên thứ ba có thể cần phải đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư áp dụng cho Ứng dụng bên thứ ba như trên (sau đây gọi tắt là “Điều khoản của bên thứ ba”). Bạn có trách nhiệm đọc và hiểu Điều khoản bên thứ ba trước khi truy cập hoặc sử dụng mọi Ứng dụng bên thứ ba.

Chính sách email

Chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng email chính thức. Nếu tỷ lệ trả lại email vượt quá giới hạn cho phép, tài khoản của bạn sẽ bị chặn gửi thêm email. Bạn cần phải tuân thủ các quy định trong Chính sách chống thư rác của chúng tôi khi gửi email thương mại từ Bigin.

Chúng tôi chịu trách nhiệm giữ cho hệ thống không có các hoạt động bất hợp pháp. Để đảm bảo khả năng gửi email cho khách hàng tốt hơn và duy trì danh tiếng của chúng tôi, các email được gửi qua Bigin sẽ được theo dõi bằng công cụ tự động. Trong trường hợp vi phạm các điều khoản, chúng tôi có thể chặn email từ tài khoản của bạn hoặc thậm chí chấm dứt dịch vụ của bạn.

Add-on thư cho Bigin

Add-on thư cho Bigin (sau đây gọi tắt là “Add-on thư”) cho phép bạn tải, xem, soạn và gửi email từ tài khoản Bigin của mình. Nếu cấu hình của Add-on thư cho người dùng, trong đó “Người dùng có nghĩa là người dùng cá nhân trong một tổ chức và mỗi người có tài khoản riêng.”, (sau đây gọi tắt là “Cấu hình”) được cài đặt là “công khai”, các email được tìm nạp sẽ hiển thị cho những người dùng khác, trong đó “Người dùng có nghĩa là người dùng cá nhân trong một tổ chức và mỗi người có tài khoản riêng”, của tài khoản Bigin theo các quyền do người quản trị thiết lập và có thể duy trì như là một phần của tài khoản Bigin. Khi thiết lập Cấu hình là “công khai” và Cấu hình này đã bị quản trị viên khóa lại, bạn sẽ không thể thay đổi cấu hình nếu quản trị viên không cho phép.

Chức năng điện thoại

Liên quan đến việc sử dụng chức năng điện thoại của bạn như một phần của Bigin, bạn hiểu và đồng ý (i) rằng bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, theo yêu cầu của các cơ quan quản lý liên quan, để mua (các) số điện thoại; (ii) rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật hiện hành tại tất cả các khu vực pháp lý về việc sử dụng chức năng điện thoại; (iii) rằng chức năng điện thoại không nhằm hỗ trợ hoặc thực hiện cuộc gọi khẩn cấp cho bất kỳ dịch vụ khẩn cấp nào; và (iii) bồi thường, bảo vệ và giữ cho Zoho vô hại trước mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ bất kỳ điều nào nêu trên.

Giới hạn sử dụng của Bigin

Zoho có thể quy định các mức giới hạn sử dụng dựa trên gói đăng ký bạn đã chọn. Bạn phải đảm bảo sử dụng trong giới hạn do Zoho quy định để sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng Zoho có thể cấm một hoạt động bất kỳ nếu bạn vượt quá giới hạn sử dụng tương ứng dành cho hoạt động đó.

Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Zoho bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng Bigin. Các sửa đổi Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực đối với việc sử dụng Bigin kể từ sau khi công bố các sửa đổi này.